ZIPPTORK Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst")

Laatst gewijzigd: juli 29, 2020

Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers zorgvuldig door voordat u op de knop "Ik ga akkoord" klikt, downloadt of gebruikt ZIPPTORK Windows-software of ZIPPTORK Android-APP.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter heeft, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers:

  • Overeenkomst betekent deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers die de volledige overeenkomst vormt tussen u en het bedrijf met betrekking tot het gebruik van de applicatie. Deze overeenkomst is tot stand gekomen met behulp van de EULA-generator.
  • Aanvraag betekent het softwareprogramma dat door het bedrijf wordt geleverd en door u is gedownload naar een apparaat met de naam ZIPPTORK
  • Bedrijf (waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen als "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze") verwijst naar ZIPP GROUP INC., nr. 16, Ziqiang 1st Rd., Zhongli Dist, Taoyuan City 32063.
  • Content verwijst naar inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die door u kan worden gepost, geüpload, gelinkt of anderszins beschikbaar wordt gesteld, ongeacht de vorm van die inhoud.
  • Land verwijst naar: Taiwan
  • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Applicatie, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
  • Third-Party Services betekent alle services of inhoud (inclusief gegevens, informatie, applicaties en andere productservices) die door een derde partij worden geleverd en die kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld door de Applicatie.
  • Je betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Applicatie of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Applicatie, zoals van toepassing.

Erkenning

Door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken, de applicatie te downloaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, klik dan niet op de knop "Ik ga akkoord", download of gebruik de applicatie niet.

Deze overeenkomst is een juridisch document tussen u en het bedrijf en regelt uw gebruik van de toepassing die het bedrijf u ter beschikking heeft gesteld.

De applicatie wordt door het bedrijf in licentie gegeven, niet verkocht, voor gebruik in strikte overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Vergunning

Omvang van de licentie

Het bedrijf verleent u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de applicatie strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst te downloaden, installeren en gebruiken.

De licentie die door het bedrijf aan u is verleend, is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Third-Party Services

De Applicatie kan inhoud van derden weergeven, opnemen of beschikbaar maken (inclusief gegevens, informatie, toepassingen en andere productservices) of links bieden naar websites of services van derden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor diensten van derden, inclusief hun nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Het bedrijf gaat niet uit van en zal geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben jegens u of enige andere persoon of entiteit voor diensten van derden.

U moet de toepasselijke voorwaarden van derden naleven wanneer u de applicatie gebruikt. Diensten van derden en links ernaar worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van u en u opent en gebruikt deze geheel op eigen risico en onderhevig aan de algemene voorwaarden van dergelijke derden.

Termijn en beëindiging

Deze overeenkomst blijft van kracht totdat deze door u of het bedrijf wordt beëindigd.
Het bedrijf kan, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, deze overeenkomst opschorten of beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van het bedrijf, in het geval dat u zich niet houdt aan enige bepaling van deze overeenkomst. U kunt deze overeenkomst ook beëindigen door de applicatie en alle kopieën daarvan van uw apparaat of van uw computer te verwijderen.

Na beëindiging van deze overeenkomst, zult u het gebruik van de applicatie stopzetten en alle kopieën van de applicatie van uw apparaat verwijderen.

Beëindiging van deze overeenkomst beperkt geen van de rechten of rechtsmiddelen van het bedrijf volgens de wet of billijkheid in geval van schending door u (gedurende de looptijd van deze overeenkomst) van uw verplichtingen onder deze overeenkomst.

schadeloosstelling

U stemt ermee in om het bedrijf en zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers (indien van toepassing) schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, als gevolg van of voortvloeiend uit uw: (a) gebruik van de applicatie; (b) schending van deze overeenkomst of enige wet of regelgeving; of (c) schending van enig recht van een derde partij.

geen garanties

De Applicatie wordt aan U geleverd "AS IS" en "AS AVAILABLE" en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, wijst het bedrijf, namens zichzelf en namens zijn gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Toepassing, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de handel, de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking tot het voorgaande, biedt het bedrijf geen garantie of toezegging, en geeft het geen enkele verklaring dat de applicatie aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn met of zal werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, zonder onderbreking voldoen aan alle prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of foutloos zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het bedrijf, noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de applicatie, of de informatie, inhoud en materialen of producten daarop opgenomen; (ii) dat de Applicatie ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) wat betreft de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Applicatie wordt verstrekt; of (iv) dat de Applicatie, zijn servers, de inhoud of e-mails verzonden door of namens het Bedrijf vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in dit artikel 11 zijn uiteengezet, zoveel mogelijk worden toegepast onder de toepasselijke wetgeving. Voor zover er volgens de wet garantie bestaat die niet kan worden afgewezen, is het bedrijf als enige verantwoordelijk voor een dergelijke garantie.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het bedrijf en een van zijn leveranciers onder enige bepaling van deze overeenkomst en uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat u daadwerkelijk hebt betaald voor de toepassing of via de Toepassing.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is het bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy als gevolg van of op enige andere manier gerelateerd aan het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Applicatie, software van derden en / of hardware van derden die wordt gebruikt met de Applicatie, of anderszins in verband met enige bepaling van deze overeenkomst), zelfs als het bedrijf of een leverancier is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie niet voldoet aan het essentiële doel ervan.

In sommige staten / rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Deelbaarheid en afstand

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig wordt geacht, wordt deze bepaling gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Verklaring van afstand

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van nakoming van een verplichting onder deze Overeenkomst geen invloed op de mogelijkheid van een partij om een ​​dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke prestatie op enig moment daarna te eisen, noch zal het afzien van een schending een verklaring van afstand vormen van elke volgende inbreuk.

Productclaims

Het bedrijf geeft geen garanties met betrekking tot de toepassing.

Wettelijke naleving van de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onder het embargo van de Amerikaanse overheid valt, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat “terroristen ondersteunt”, en (ii) dat u niet vermeld op een lijst met verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

Wijzigingen in deze overeenkomst

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze overeenkomst op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken van het bedrijf bepaald.

Door door te gaan met het openen of gebruiken van de applicatie nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om de applicatie te gebruiken.

Toepasselijk recht

De wetten van het land, met uitzondering van de collisieregels, zijn van toepassing op deze overeenkomst en uw gebruik van de applicatie. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.

Volledige overeenkomst

De overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot uw gebruik van de applicatie en vervangt alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en het bedrijf.

Mogelijk bent u onderworpen aan aanvullende voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn wanneer u de diensten van een ander bedrijf gebruikt of aanschaft, die het bedrijf u op het moment van dergelijk gebruik of aankoop zal leveren.

Contact

Als u vragen heeft over deze overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen: